بنام خدا
بدينوسيله به اطلاع همكاران محترم دندانپزشك ميرساند نمايندگي رسمي شركت پارس سمن طب ( توليد كننده ايمپلنت دنداني ) در استانها بشرح زير ميباشد :
دفتر نمايندگي شركت در استانهاي كرمانشاه و كردستان دكتر مصطفي رحيمي و أقاي سعيد اكبري
شماره تماس : ٠٩١٢٠٢٩٤٥٠٥
استان اصفهان شركت برنا درمان خاتم
شماره تماس : ٠٩١٣٧٣٠٧٢٦٢
استان آذربايجان شرقي شركت دنتال تبريز
شماره تماس : ٠٩١٤٥٠٦٩٢٠٠
استان يزد شركت منصف طب
شماره تماس : ٠٣٥٣٧٢٦٦٠٠٧
استان لرستان أقاي رضا عليدادي شماره تماس : ٠٩٣٧٩٧١٥٥٣٥
قيمت محصولات DPI در وب سايت شركت به آدرس :
www: parssamanteb.com
درج گرديده ، خواهشمند است بمنظور استفاده بهينه از خدمات پشتيباني و ضمانت محصولات DPI در استانهاي نامبرده فقط از طريق نمايندگي هاي رسمي و ساير استانها مستقيما از شركت پارس سمن طب خريداري فرماييد .
شماره هاي تماس : ٢٢٧٤٩٤٥٨-٠٢١
٠٩٩١٠٥٠٩١٧٨

امتیاز شما