گالری عکس پارس سمن طب

افتتاحیه کارخانه درین کاشت مانا

عکس های کارخانه

بازدید علمی از کارخانه